คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์คุณธรร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์คุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การวิเคราะห์ความผูกพันองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สำรวจข้อมูลเมื่อ ปี 2560) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ความผูกพันองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์การประเมินความพร้อมสู่ Health Literacy Organization กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การประเมินความพร้อมสู่ Health Literacy Organization กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(รอบ2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F1-2 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และช่องว่างของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ .pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และช่องว่างของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F2-2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F2-2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F3-2 ระดับความสำเร็จของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สถานการณ์การส่งผลงานและผลงานที่ได้รับรางวัลของกรมอนามัย ปี 2559 -2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์กระบวนงานสนับสนุน การส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ ประจำปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 1 Functional Based

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
6. ตัวชี้วัดที่ F3 ระดับความสำเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง.rar
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ตัวชี้วัดที่ F2 จำนวนผลงานที่ส่งเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. รอบ 5 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ตัวชี้วัดที่ F1 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 50.63 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบ 5 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 11) หลักฐานการดำเนินงาน EB10.PDF
ขนาดไฟล์ 12.23 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 10) หลักฐานการดำเนินงาน EB9.rar
ขนาดไฟล์ 31.92 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 9) หลักฐานการดำเนินงาน EB8.rar
ขนาดไฟล์ 42.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 8) หลักฐานการดำเนินงาน EB7.PDF
ขนาดไฟล์ 8.22 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 6) หลักฐานการดำเนินงาน EB5.PDF
ขนาดไฟล์ 4.98 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 5) หลักฐานการดำเนินงาน EB4.PDF
ขนาดไฟล์ 21.53 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 4) หลักฐานการดำเนินงาน EB3.rar
ขนาดไฟล์ 49.25 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 หลักฐานการดำเนินงาน EB2.PDF
ขนาดไฟล์ 9.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 หลักฐานการดำเนินงาน EB1.PDF
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 แบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 21.66 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 2 Agenda Based

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (รอบ 5 เดือนแรก).rar
ขนาดไฟล์ 15.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย