คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการ กพร. เดือนมิถุนายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.64 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร.ตัวชี้วัด2.5วิเคราะห์ช่องว่างGAPรอบ5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ ตัวชี้วัด 2.5_2 มีค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายภาพรวม ณ วันที่ 28 ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 บทวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนแรกปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แผนปฏิบัติการ กพร ปีงบ 65ชุดกรมอนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6เดือนหลัง ปีงบ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบDOC ณ วันที่30พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 34 รายการ
2.6 สรุปหลักฐานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)-กพร 31 ก.ค. 65
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)-กพร 31 ก.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)-กพร 30 มิ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)-กพร.31 พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)-กพร.30 เม.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมการวิเคราะห์ Gap ตัวชี้วัด 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง ปี2565-มีการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0926.02-212 ผลวิเคราะห์และเสนอแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 รอบ2-มีลายเซ็น.pdf
ขนาดไฟล์ 8.59 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)-กพร.31 มี.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.41 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-และเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม-ประจาปีงบประมาณ-พศ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสIIT-กพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 สรุปหลักฐานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กพร. 28 ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กพร. 28 ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-(Open-Data-Integrity-and-Transparency-Assessment-_-OIT)-ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 ปรับปรุง ณ 31 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 27 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA กพร ณ 31 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุรธรรมและความโปร่งใส ITA กพร ณ 31 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-5-65 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-4-65-มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 8.58 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-3-65-ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 14.22 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-2-65-พฤศจิกายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-1-65-ตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน และแนวทางมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2.1 และ 2.2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) หรือเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.6 มีแบบ OIT และแบบ IIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ KPI 3.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ C-SH_KPI 3.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 SOP_KPI 3.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 คู่มือ PMQA_2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 คู่มือ PMQA 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล PMQA 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 แผนยุทธศาตร์กรม ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 13.69 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 แนวทางการวิเคราะห์ SWOT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 733 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
onepage การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 วันที่ 5 พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 13.55 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บันทึกผลคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 919_2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายชื่อและเจ้าภาพตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP-กพร1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดให้ต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด30พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 ธ.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 ม.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 28 ก.พ. 65 มีหลักฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 13.50 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 30 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 30 มิ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 363_2565 ลง 6 พค 65 คกก.พัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12 รอบ 5 เดือนหลัง 2565 ที่ KPI 3.12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือนำส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงาน และแจ้งเวียน-ให้บุคลากรรับทราบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 89.27 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 3.12 เป้าหมาย 1 ฉบับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-TP-ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย ตั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใหม่_เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 3.12 ชุดใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP-กระบวนการพัฒนาบทบาท-ภารกิจ-และโครงสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม2 (10).pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
5 เดือนหลัง การรายงานผลการวิเคราะห์ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบถายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอให้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ โดย กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ 0925.03-113 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประชุมการเปิด - ปิดตรวจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การซ่อมบำรุงรถยนต์ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การขอใช้รถราชการ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TPSA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการ กรณียืมเงินทดรองราชการ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการกรมอนามัย 040264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1การรายงานผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 473 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปงป 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ (20_).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5คู่มือสำหรับผู้ตส.นง._ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6หลักเกณฑ์ควบคุมภายใน61.pdf
ขนาดไฟล์ 6.30 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7หลักเกณฑ์ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ฟอร์ม 1-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
5 เดือนหลังNEWสรุปผลการประเมินแบบวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 4.09 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWสรุปผลประเมินความเครียด รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWแบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมิน HWP และสถานการณ์สุขภาพบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ผลสรุปผลวิเคราะห์ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.BMI รอบ 6 เดือนหลังของปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.CV risk score.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ผลการประเมิน HWP รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ผลการประเมิน 5 ส รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ผลการประเมิน HWP รอบ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ผลการประเมิน 5 ส รอบ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.แบบประเมินสมดุลชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.นโยบายหน่วยงานขับเคลื่อนให้เป้นองค์กรสร้างสุข กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
สรุปรายงานแผน_ผลการดำเนินงาน ปี 64 ณ วันที่ 30 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 430 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 บทวิเคราะห์ผลเบิกจ่าย รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 1016 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศแนวทางการเร่งรัดกำกับติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (181263).pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติครม มาตรการการคลัง 10 พย 63.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ผลเบิกจ่ายปี 61-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลาง_60575 ลว 7 ธค63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร-.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2สรุปผลการวิเคราะห์GAPข้อมูลความรู้ที่สำคัญและจำเป็น_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3ข้อมูลวิชาการและอื่นที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 363 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร. 64 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_1.2ข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ (5 เดือนหลัง) แนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_1.1ผลวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนวิชาการกพร 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4รายงานผลการดำเนินงาน-64รอบ5เดือนหลัง v2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5การจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร-64รอบ5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สรุปรายงานแผน_ผลการดำเนินงาน ปี 64 ณ วันที่ 30 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใช้_รายงานแผนผลรอบ 5 เดือนแรก จากระบบ DOC_7พค64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผนปฏิบัติการ กพร. Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย