คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

3.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
1คู่มือการดำเนินงาน PMQA พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2คู่มือการดำเนินงาน PMQA 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3เอกสารชี้แจงรางวัล PMQA 2564 โดยสำนักงาน ก.พ.ร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล PMQA พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5พรฎ.GG 2546.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6พรฎ.GG ฉบับที่ 2_2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7คำสั่ง คกก PMQA ที่ 688_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8คำสั่งเครือข่าย กพร.กรมอนามัย ที่ 685_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9เอกสารบรรยาย การพัฒนาภาครัฐระบบเปิด_สำนักงาน ก.พ.ร..pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน PMQA ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัด (นโยบายจัดทำฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปคะแนนประเมินผล 8รอบ (ปี60-63).pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TP ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 สรุปคะแนนผลผลิตระดับที่ 4 และผลลัพธ์ระดับที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 แผนปฏิบัติการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31มค64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 41.72 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัดณ28กพ64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 หลักฐานกิจกรรมดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก ณ 28 ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 50.71 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0926.02-ว1443การประเมินผลฯ ตามคำรับรองฯ ปี 64 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์รอบ2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 30 เมย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 พค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 30 มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานคำรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 38.67 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
ทบทวนกลไกโครงสร้างการทำงานในสถานการณ์โควิด 19_V1 สค 64 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนกลไกโครงสร้างการทำงานในสถานการณ์โควิด 19_V1 สค 6.docx
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง บทวิเคราะห์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมอนามัย ที่ 890-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 โครงสร้างการบริหารงานของกรม ตามกฎกระทรวง ปี 52.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม2 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ว 3 การมอบอำนาจ สำนักงาน กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 เวียนแนวทางการปรับปรุงหน้าที่และบทบาทของหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กระบวนงานขั้นตอนขอปรับ 2 กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 แผนปฏิรูปกรมอนามัย_ส่งกพร.18เมย61_12.50 น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 DOH Change (18 10 59).pdf
ขนาดไฟล์ 11.39 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ยุทธศาสตร์กรมฯ ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 13.69 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_การทบทวนบทบาทวิสัยทัศน์_อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2564

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12-64 เดือนกันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11-64 เดือนสิงหาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-64 เดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-64 เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 30.99 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-64 เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.96 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-64 เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6-64 เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.82 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-64 เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.98 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-64 เดือนมกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-64 เดือนธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-64 เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-64 เดือนตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 14.94 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มกราคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์ 10.29 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มีนาคม 2563
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน เมษายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 6.20 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
ขนาดไฟล์ 4.58 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์ 10.17 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน สิงหาคม 2563(Update)
ขนาดไฟล์ 10.38 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กันยายน 2563
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ขนาดไฟล์ 14.94 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์คุณธรร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์คุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การวิเคราะห์ความผูกพันองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สำรวจข้อมูลเมื่อ ปี 2560) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ความผูกพันองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์การประเมินความพร้อมสู่ Health Literacy Organization กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การประเมินความพร้อมสู่ Health Literacy Organization กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(รอบ2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F1-2 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และช่องว่างของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ .pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และช่องว่างของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F2-2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย