คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-65 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-65 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.67 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-65 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19.34 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6-65 มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 26.65 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-65 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-65 มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.57 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-65 ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 14.21 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-65 พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-65 ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
บบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan_BCP ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือความรู้ ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนระบบบริหาร รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan BCP ของ กพร. และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนแรก ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0925_02_ว6379 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564 เรื่อง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 6.86 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาสที่ 4 ปงป. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure SOP) ตัวชี้วัด กระบวนงานของการดำเนินงานควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ มาตรการ ประเด็นความรู้ แผนและผล การควบคุมภายใน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน BCP กพร ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ของ กพร.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
NEW1.ผลการวิเคราะห์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
NEW2.ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
NEW3.สรุปผลวิเคราะห์ เรื่องคุณภาพชีวิตการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
NEW4.ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
NEW5.ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
New6.แผนพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
NEW7.การปฏิบัติงานSOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
NEW8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานชุดใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลการวิเคราะห์สถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ผลวิเคราะห์การสำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.นโยบาย มาตรการ แผน คำสั่ง สถานที่น่าอยู่น.pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.มาตรการและแผนพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา สร้างความสมดุลและความผูกพันในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.การปฏิบัติงานSOP.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แผนปฏิบัติการ 5 ส กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.แผนจำหน่ายครุภัณฑ์ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.คู่มือไทยเซฟไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.แจ้งเวียนคู่มือการใช้งาน SaveThai (New).pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
คำสั่ง คกก. ติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการขับเคลื่อนแผน ตชว.2.3 เดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 2.3 บทวิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ ตัวชี้วัด 2.3_2 มีค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศแนวทางการเร่งรัดกำกับติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ กพร. ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
092603-679-คำสั่งคกกเร่งรัดติดตามงบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_ SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี65).pdf
ขนาดไฟล์ 6.73 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ปี 62-64 ตัวชี้วัดที่ 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปี65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศแนวทางการเร่งรัดกำกับติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ กพร. ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
2.4_1.1ผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_1.2รายการข้อมูลความรู้(5เดือนหลัง)-รวมเอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_3.1v2แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานLOตชว2.4-5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_3.3มาตรฐานการปฏิบัติงานSOPตัวชี้วัด2.4-ปรับปรุงพค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_5-1ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_4รายงานผลการดำเนินงานLO_กพร-รอบ5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2สรุปผลการวิเคราะห์GAPของกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.3รายการข้อมูลและความรู้ที่นำมาใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2มาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_3.1แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานLOตัวชี้วัดที่2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3มาตรฐานการปฏิบัติงานSOPตัวชี้วัด2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
กพร.ตัวชี้วัด2.5วิเคราะห์ช่องว่างGAPรอบ5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ ตัวชี้วัด 2.5_2 มีค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายภาพรวม ณ วันที่ 28 ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 บทวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนแรกปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แผนปฏิบัติการ กพร ปีงบ 65ชุดกรมอนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6เดือนหลัง ปีงบ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบDOC ณ วันที่30พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 30 รายการ
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)-กพร.31 พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)-กพร.30 เม.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมการวิเคราะห์ Gap ตัวชี้วัด 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง ปี2565-มีการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0926.02-212เสนอแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 รอบ2-มีลายเซ็น.pdf
ขนาดไฟล์ 8.59 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)-กพร.31 มี.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.41 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-และเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม-ประจาปีงบประมาณ-พศ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสIIT-กพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 สรุปหลักฐานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กพร. 28 ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กพร. 28 ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-(Open-Data-Integrity-and-Transparency-Assessment-_-OIT)-ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 ปรับปรุง ณ 31 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 27 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA กพร ณ 31 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุรธรรมและความโปร่งใส ITA กพร ณ 31 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-5-65 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-4-65-มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 8.58 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-3-65-ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 14.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-2-65-พฤศจิกายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-1-65-ตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน และแนวทางมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2.1 และ 2.2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) หรือเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.6 มีแบบ OIT และแบบ IIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ KPI 3.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ C-SH_KPI 3.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 SOP_KPI 3.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 คู่มือ PMQA_2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 คู่มือ PMQA 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล PMQA 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 แผนยุทธศาตร์กรม ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 13.69 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 แนวทางการวิเคราะห์ SWOT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
onepage การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 วันที่ 5 พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 13.55 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บันทึกผลคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 919_2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายชื่อและเจ้าภาพตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP-กพร1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดให้ต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด30พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 ธ.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 ม.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 28 ก.พ. 65 มีหลักฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 13.50 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 30 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 363_2565 ลง 6 พค 65 คกก.พัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12 รอบ 5 เดือนหลัง 2565 ที่ KPI 3.12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือนำส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงาน และแจ้งเวียน-ให้บุคลากรรับทราบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 89.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 3.12 เป้าหมาย 1 ฉบับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-TP-ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย ตั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใหม่_เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 3.12 ชุดใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP-กระบวนการพัฒนาบทบาท-ภารกิจ-และโครงสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม2 (10).pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564