คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย

ประจำปี 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการคุณธรรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 1

ประจำปี 2566

ขั้นตอนที่ 2

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก ปัญหาที่อยากแก้ และ คนดีที่อยากทำ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ-กรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 4

ประจำปี 2566

ขั้นตอนที่ 5

ประจำปี 2566

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายส่งเสริม คนดี PSDG.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร. รักษ์คุณธรรม มีจิตอาสา สร้างความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.90 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบลงรายมือชื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การแก้ปัญหาทุจริต

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนกรมอนามัย.jpg
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมองค์กรสร้างสุข

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
onepage กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage ชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage ชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 1_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 5_2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัย “DoH Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระดานถาม-ตอบ

ประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้

ประจำปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 13.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สไลด์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.39 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.39 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสIIT-กพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ณ 27 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-10-65-กรกฎาคม-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-9-65-มิถุนายน-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-8-65-พฤษภาคม-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.68 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-7-65-เมษายน-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19.36 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-6-65-มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 26.66 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-5-65-กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-4-65-มกราคม-2565
ขนาดไฟล์ 8.58 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-3-65-ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 14.22 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-2-65-พฤศจิกายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-1-65-ตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย