คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียบปฏิบัติ (SOP) กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

>>กระบวนการสร้างคุณค่า >>> 1.กระบวนการเฝ้าระวังสุขภาพ/ปัจจัยกำหนดสุขภาพ

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP_กผ_1เฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสร้างคุณค่า >>> 2.กระบวนการติดตามประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP2กผ_การติดตามและประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสร้างคุณค่า >>> 3.กระบวนการการสื่อสารนโยบาย

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP_กผ_3การสื่อสารนโยบาย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสร้างคุณค่า >>> 4.กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP4_กองHL_การสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสร้างคุณค่า >>> 5.กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP5_สกท_กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสร้างคุณค่า >>> 6.กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย (3 กระบวนการ)

กระบวนการสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SOP_กกม_1กระบวนการพัฒนากฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กกม_2กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กกม_3คลินิกกฎหมาย(ให้คำแนะนำปรึกษาหารือด้านกฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสร้างคุณค่า >>> 7.กระบวนการประสานความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่าย

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP7_กพร_ประสานความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสนับสนุน >>> 1.การบริหารทรัพยากรบุคคล

กระบวนการสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
SOP_กจ_1เครื่องราชอิสริยาภรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_2บำเหน็จบำนาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 1185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_3ประเมินและเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_4การกำหนดตำแหน่งสูง อส ชช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 973 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_5การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_6การจัดทำประกาศคัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_7การประเมินผลงานวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_8การประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_9การประเมินบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_10การประเมินบุคคล ระดับทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_11การให้โอนข้าราชการสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_12การรับโอนข้าราชการสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 1125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_13การย้ายข้าราชการสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_14การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_15การลาศึกษาภายในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_16การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสนับสนุน >>> 2.การบริหารการเงินการคลัง

กระบวนการสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
SOP_กค_การบริหารการเงินการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กตส_การตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Auditing)670429.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กตส_การตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กผ_การจัดทำงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสนับสนุน >>> 3.การจัดการความรู้

กระบวนการสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP_สกท_การจัดการความรู้_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสนับสนุน >>> 4.การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

กระบวนการสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP_กผ_การจัดการข้อมูลสารสนเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>กระบวนการสนับสนุน >>> 5การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

กระบวนการสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP-กพร-ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกรม(มีค66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย