คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียบปฏิบัติ (SOP) กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

>>>>>>>> กระบวนการสร้างคุณค่า <<<<<<<<

กระบวนการสร้างคุณค่า

กระบวนการเฝ้าระวังสุขภาพ/ปัจจัยกำหนดสุขภาพ

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP_กผ_1เฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการติดตามประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP2กผ_การติดตามและประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการการสื่อสารนโยบาย

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP_กผ_3การสื่อสารนโยบาย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP4_กองHL_การสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP5_สกท_กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย (3 กระบวนการ)

กระบวนงานสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SOP_กกม_1กระบวนการพัฒนากฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กกม_2กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กกม_3คลินิกกฎหมาย(ให้คำแนะนำปรึกษาหารือด้านกฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการประสานความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่าย

กระบวนการสร้างคุณค่า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP7_กพร_ประสานความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

>>>>>>>> กระบวนการสนับสนุน <<<<<<<<

กระบวนงานสนับสนุน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

กระบวนงานสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
SOP_กจ_1เครื่องราชอิสริยาภรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_2บำเหน็จบำนาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_3ประเมินและเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_4การกำหนดตำแหน่งสูง อส ชช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_5การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_6การจัดทำประกาศคัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_7การประเมินผลงานวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_8การประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_9การประเมินบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_10การประเมินบุคคล ระดับทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_11การให้โอนข้าราชการสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_12การรับโอนข้าราชการสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_13การย้ายข้าราชการสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_14การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_15การลาศึกษาภายในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กจ_16การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารการเงินการคลัง

กระบวนงานสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SOP_กค_การบริหารการเงินการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กตส_การตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_กผ_การจัดทำงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้

กระบวนงานสนับสนุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP_สกท_การจัดการความรู้_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย