คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรุงวันที่ 10 ม.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67-คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 302 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KPI_Temp_form67 (040866).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI_Temp_form67 (040866).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุง 29 ม.ค. 67.docx.docx
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุง 29 ม.ค. 67.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุง 15 พ.ย. 66.docx
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุง 15 พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 2 ขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ฉบับปรังปรุง ณ วันที่ 5 เม.ย. 67).docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ฉบับปรังปรุง ณ วันที่ 5 เม.ย. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA).docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO).docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 ม.ค.67).docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 ม.ค.67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ (Open Data).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ (Open Data).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 408 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยงานสายวิชาการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 90 รายการ
3.1 ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมได้ถูกขับเคลื่อนหรือยกระดับเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือกฎหมาย.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมได้ถูกขับเคลื่อนหรือยกระดับเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.7 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.7 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.10 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.10 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการมีบุตร.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการมีบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.11 สอพ - ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการมีบุตร.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.12 สอพ - อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ10-14 ปี.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.12 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.12 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.13 สอพ กรร - อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.14 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.14 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.14 สพด กกส กมท - ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan).docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 สอส กกส - ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan).docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 สพด - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.17 ระดับความสำเร็จของการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.18 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.18 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.19 จำนวนพื้นที่ดำเนินการชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ .docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.19 จำนวนพื้นที่ดำเนินการชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อเหตุการณ์ (RRHL).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อเหตุการณ์ (RRHL).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.21 จำนวนองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.21 จำนวนองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.23 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.23 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.24 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.24 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง-เทศบาลตำบล) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง-เทศบาลตำบล) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.26 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-Manifest).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.26 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-Manifest).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดการเหตุรำคาญหรือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดการเหตุรำคาญหรือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.28 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.28 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.29 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.29 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.30 ร้อยละของจังหวัดเสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.30 ร้อยละของจังหวัดเสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.31 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.31 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.32 ระดับความสำเร็จของการทบทวนปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.32 ระดับความสำเร็จของการทบทวนปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.33 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.33 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.34 กปส - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 2017.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.34 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO-IEC 17025 - 2017.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.35 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.35 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.36 ร้อยละเด็กออทิสติกเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์การศึกษาพิเศษ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.36 ร้อยละเด็กออทิสติกเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์การศึกษาพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.37 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำบริโภคเขตสุขภาพที่ 1.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.37 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำบริโภคเขตสุขภาพที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.38 ร้อยละการเข้าถึงบริการการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ ในกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.38 ร้อยละการเข้าถึงบริการการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ ในกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.39 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ไม่มีภาวะพึ่งพิง.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.39 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ไม่มีภาวะพึ่งพิง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.40 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาด ตามมาตรฐานกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.40 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาด ตามมาตรฐานกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.41 ร้อยละของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.41 ร้อยละของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.42 ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนงานด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.42 ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนงานด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มที่ 4 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่หน่วยงานสายบริหาร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
4.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการ “รับเรื่องร้องเรียน กรมอนามัย”.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการ “รับเรื่องร้องเรียน กรมอนามัย”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารภายในตลาดนัดกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารภายในตลาดนัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 ระดับความสำเร็จระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัยที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 ระดับความสำเร็จระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัยที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.6 ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.6 ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.7 ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุภายหลังการตรวจสอบพัสดุประจำปี.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.7 ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุภายหลังการตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.8 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงิน กรมอนามัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.8 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงิน กรมอนามัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.9 ร้อยละความพึงพอใจของการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.9 ร้อยละความพึงพอใจของการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.10 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.10 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.11 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.11 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.13 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในเบื้องต้นผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.13 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในเบื้องต้นผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.17 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.17 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.18 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.18 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.19 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานงานตรวจราชการกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.19 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานงานตรวจราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.20 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.20 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.21 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.21 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจงเกณฑ์ฯ 25-26 ต.ค.66 เบสท์ เวสเทิร์นฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
นโยบายการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บรรยายเรื่อง ผลการดําเนินงานและแนวทางการยกระดับระบบราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บรรยายเรื่อง รางวัลเลิศรัฐกับการพัฒนาระบบราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.30 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คํารับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนงานและเทคนิคการเขียนผลงานสู่รางวัลเลิศรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.51 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกการประชุม Conference

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
คลินิค PA ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ต.ค. 66
คลินิค PA ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ต.ค. 66
ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดฯ 25-26 ต.ค. 66 ณ เบสท์ เวสเทิร์นฯ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 448 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
66-คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 802 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย