คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งกรมอนามัยที่ 400_2567 ลงวันที่ 24 เม.ย. 67 เรื่อง กรมอนามัยยุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 399_2567 ลงวันที่ 24 เม.ย. 67 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏบัติราชการ สถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2566

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำสั่งกรมอนามัยที่ 698_2566 ลงวันที่ 13 ก.ค. 66 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏบัติราชการกองนวัตบริการสุขภาวะ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 353_2566 ลงวันที่ 5 เม.ย. 66 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 324_2566 ลงวันที่ 21 มี.ค. 66 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองพยากรณ์สุขภาพ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 136_2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 66 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองอนามัยมารดาและทารก
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 137_2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 66 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 138_2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 66 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองอนามัยวันทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2565

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 793_2565 ลงวันที่ 8 ก.ย. 65 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาระบบบริการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 792_2565 ลงวันที่ 8 ก.ย. 65 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 779_2565 ลงวันที่ 1 ก.ย. 65 เรื่องปรับปรุงส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองกฎหมาย กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 180_2565 ลงวันที่ 17 มี.ค. 65 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 130_2565 ลงวันที่ 28 ก.พ. 65 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักงานตรวจราชการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 36_2565 ลงวันที่ 19 ม.ค. 65 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 806_2564 ลงวันที่ 5 พ.ย. 64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สถาบันปัณณทัต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2564

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 806_2564 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สถาบันปัณณทัต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย-ที่-724_2564-กำหนดส่วนราชการ-สนงตรวจราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย-ที่-640_2564-กำหนดส่วนราชการ-สถาบันปัณณทัต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย-ที่-576_2564-ปรับปรุงส่วนราชการฯ-สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย-ที่-484_2564-ปรับปรุงส่วนราชการ-สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย-ที่-483_2564-กำหนดส่วนราชการ-กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย-ที่-482_2564-กำหนดส่วนราชการฯ-กองส่งเสริมความรอบรู้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2563

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย-24_2563-ลงวันที่-10-มค-(ควบรวม-สขร).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2560

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คำสั่งกรมอนามัยที่ 369_2560 เรื่อง แก้ไขชื่อหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 360_2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 359_2560 เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 225_2560 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2559

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คำสั่งกรมอนามัยที่ 906_2559 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.23 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 20-2559 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย_2559.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ-รหัส ”หน่วยงานบริการสุขภาพ” ของกรมอนามัย_080259.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ ปี 2558

คำสั่งกรมอนามัย ปี 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
11anamai1138_1139_2558.pdf
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่-509_2558-เรื่อง-ปรับปรุงชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกแจ้งการปรับปรุงชื่ออหน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกแจ้งรองอธิบดีกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกแจ้งเวียนผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานภายในกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย