คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ผู้อำนวยการ
 • ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
  • ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
 • ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ
  • ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา
 • ฝ่ายอำนวยการ
  • พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
  • จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา