คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ส่งผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ส่งผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 1 การนำองค์กร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2566 พร้อมลายมือชื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2566 พร้อมลายมือชื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2566 พร้อมลายมือชื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง นโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และ มีชีวิตชีวา (Happy Workplace for Life) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ภาพกิจกรรม สื่ออินโฟกราฟิก ประกาศเจตนรมณ์ฯ ประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 75.45 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2-2567 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพร่วมกันฯ ที่ครอบคลุมคุณธรรม 5 ประการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.คำสั่ง กพร. กรมอนามัย ที่ 9-2566 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.คำสั่ง กพร. กรมอนามัย ที่ 110-2566 ลงวันที่ 20พ.ย. 2566 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยุ่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา Healthy Workplace Happy for life กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1.แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 26.98 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบรายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.มีรายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนด โดยบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมประจำเดือนของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2-2567 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ช่องททางการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบการทำความดีและต้นแบบด้านสุขภาพของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานและบุคลากรภายนอกองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์ 19.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ช่องททางการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3 ผลสำเร็จการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 26.98 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กิจกรรม ศุกร์สะอาด ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 73.43 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.กิจกรรม “กพร. ทำความดี มีจิตอาสา พัฒนาองค์กร”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยระดับหน่วยงานและหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยระดับบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ช่องททางการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเผยแพร่ผลงาน
สวดมนต์ตอนเช้า กพร.

ขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระดับความสำเร็จ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย