คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของ กพร. ปี2567

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
SOP การดำเนินงานควบคุมภายใน ของ กพร
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร ปงป 67
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร. ปงป 67
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2566

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
0 บ ส่งรายงานรอบ 12 ด. ให้ ผอ. ลงนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 แบบ ปค .4 กพร. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบ ปค. 5 กพร 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน ปจป 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบฟอร์มประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ภาคผนวก ก_2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ภาคผนวก ข ด้านการบริหาร 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการผลิต ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื่นๆ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ของ กพร ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.1 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ของ กพร ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.2 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ของ กพร ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12 คำสั่ง กพร. ที่ 16_2566 ลว 6 ธ.ค. 66 เรื่อง แต่งตั้ง คกก ควบคุมภายใน และ คกก ติดตามและประเมินผลฯ ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13 แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของ กพร. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ. 0926_02_586 ลงวันที่ 070866 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ กตส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนแรก ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง คกก.ควบคุมภายในของ กพร. 22_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของ กพร. ปี2566

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
SOP การดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร ปงป 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร. ปงป 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP-กพร-ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2565

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
1 บ. สธ0926.03_633 ลง 120965 ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 ด. ของ กพร. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบติดตาม ปค. 5 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 แบบฟอร์ม 1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหาร ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหาร (การบริหารงบประมารประจำปี) ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการเงิน ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ภาตผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการผลิต ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านอื่นๆ ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12 ตารางวิเคราะหืความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กพร. 300965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือความรู้ ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง คกก.ควบคุมภายในของ กพร. 3_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนแรก ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ มาตรการ ประเด็นความรู้ แผนและผล การควบคุมภายใน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 427 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure SOP) ตัวชี้วัด กระบวนงานของการดำเนินงานควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ของ กพร.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของ กพร.

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
กระบวนงาน การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2564

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
หนังสือส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปงป. 2564 ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนแรก ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 รายงานการประเมินองค์ประกอบ แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อยของ กพร. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ของกพร. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผล แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อยของ กพร. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบฟอร์มประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ภาคผนวก ก_64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ภาคผนวก ข ด้านการบริหาร 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการผลิต ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื่นๆ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ของกพร.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของ กพร.

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
กระบวนงาน การขอใช้รถราชการ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การซ่อมบำรุงรถยนต์ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TPSA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการ กรณียืมเงินทดรองราชการ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการกรมอนามัย 040264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใช้ แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปงป. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภายในกรมอนามัย กรณี ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย/ กฎกระทรวงฯ

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานการขอปรับหน้าที่ บทบาท .pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (แบบ ปค. 5)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใช้ แบบ ปค.5 ปี 2563 ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย