คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F2-2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การปรับบทบาทกรมอนามัย (รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - ตัวชี้วัดที่ F3-2 ระดับความสำเร็จของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สถานการณ์การส่งผลงานและผลงานที่ได้รับรางวัลของกรมอนามัย ปี 2559 -2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์กระบวนงานสนับสนุน การส่งผลงานสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ ประจำปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 1 Functional Based

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
6. ตัวชี้วัดที่ F3 ระดับความสำเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง.rar
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ตัวชี้วัดที่ F2 จำนวนผลงานที่ส่งเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. รอบ 5 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ตัวชี้วัดที่ F1 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 50.63 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบ 5 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 11) หลักฐานการดำเนินงาน EB10.PDF
ขนาดไฟล์ 12.23 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 10) หลักฐานการดำเนินงาน EB9.rar
ขนาดไฟล์ 31.92 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 9) หลักฐานการดำเนินงาน EB8.rar
ขนาดไฟล์ 42.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 8) หลักฐานการดำเนินงาน EB7.PDF
ขนาดไฟล์ 8.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 6) หลักฐานการดำเนินงาน EB5.PDF
ขนาดไฟล์ 4.98 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 5) หลักฐานการดำเนินงาน EB4.PDF
ขนาดไฟล์ 21.53 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 4) หลักฐานการดำเนินงาน EB3.rar
ขนาดไฟล์ 49.25 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 หลักฐานการดำเนินงาน EB2.PDF
ขนาดไฟล์ 9.29 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 หลักฐานการดำเนินงาน EB1.PDF
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวชี้วัดที่ 14 แบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 21.66 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 2 Agenda Based

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (รอบ 5 เดือนแรก).rar
ขนาดไฟล์ 15.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 4 Innovation Based

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
8. ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง (รอบ 5 เดือนแรก).rar
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุ กรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถสูง (High Performance Organization) ตามแนวทาง PMQA (รอบ 5 เดือนแรก).rar
ขนาดไฟล์ 42.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2560 - ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 5 Potential Based

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10. ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ:ระดับชาติ และระดับพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2559 - องค์ประกอบที่ 1 : Functional Based 100

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย 6 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย 6 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 12.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบทบาทและโครงสร้างของกรมอนามัย 6 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 48.58 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบทบาทและโครงสร้างของกรมอนามัย 6 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 18.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 6 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 6 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2559 - องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Based 100

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2559 - องค์ประกอบที่ 4 : Innovation Based 100

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
4.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 6 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 7.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 6 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 11.76 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 6 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 12.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 6 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 11.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 6 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 4.91 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 6 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ.rar
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2558 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย