คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมการขับเคลื่อน PMQA/PMQA 4.0 กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 (22ธ.ค.64) โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สกพร_รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชกร 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 4.45 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ”ไขกุญแจความสำเร็จ...เรื่อง (ไม่) ลับสู่การเป็นองค์การ 4.0” จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PPT เปิดเสวนา KM ไขกุญแจความสำเร็จ.เรื่อง (ไม่).pdf
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปีพ.ศ.2563:รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปีพ.ศ.2563:รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ขนาดไฟล์ 11.34 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (ภูมิภาค VDO Conferrenct)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DOHstategy2021-รองอธิบดี-นพ.บัญชา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ-kittinat.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพกิจกรรมการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเตรียมรับ Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพกิจกรรมการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ภาพกิจกรรมประชุม
ขนาดไฟล์ 12.93 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย