คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบายการขับเคลื่อนผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพตามหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศกรมนโยบายขับเคลื่อนผลงานสู่รางวัลเลิศรัฐ.jpg
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมนโยบายขับเคลื่อนผลงานสู่รางวัลเลิศรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 12.98 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานกรมอนามัย ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัลบริการภาครัฐ PSA / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม PGA)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) หน่วยงานอื่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลงานต้นแบบ (Best Practice) หน่วยงานอื่น ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ :ที่มา สำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ (PSA-PGA)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ - รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 (*รอสำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงหลักเกณ์การสมัคร)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566- รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ผลงานรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566- รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2566

>> NEW << ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (วันที่ 9 และ 12 ม.ค.66)

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
อ.สุวรรณา_เกณฑ์รางวัลการมีส่วนร่วมPPA2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อ.สุวรรณา_เกณฎืรางวัลบริการภาครัฐPSA2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.76 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
651125_ชี้แจงแนวทางและยกระดับผลงาน_final.pdf
ขนาดไฟล์ 17.17 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_คู่มือการส่งผลงานของกรมอนามัยเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชกาแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566
ระบบส่งผลงานของกรมอนามัย เพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสมัครประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2566

การสมัครรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน.docx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม.docx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ.docx
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล.docx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน.docx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6แบบฟอร์มใบสมัครประเภทรางวัลประสิทธิผลเครือข่าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย