คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-67 มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-67 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-67 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่ 6-67 มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 7.22 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่ 5-67 กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่ 4-67 มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่ 3-67 ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่ 2-67 พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-67 ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รอบ 5 เดือนหลังรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 รอบ 5 เดือนหลังกำหนดมาตรการ กลไก การขับเคลื่อน การดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส ฯ (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 รอบ 5 เดือนหลังแผนการขับเคลื่อน การดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส ฯ (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รอบ 5 เดือนหลัง ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รอบ 5 เดือนหลัง ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน เม.ย. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รอบ 5 เดือนหลัง ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน มี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน ก.พ. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน ม.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
67.2-2.2LO_1.1สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อหาGap-5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67-2.2LO_1.1สรุปผลการวิเคราะห์GAPของกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2LO_2.2แผนขับเคลื่อนLO-แผนสร้างพัฒนาวิชาการ-กพรปี67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567

2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567

4.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
คลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 4.19 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลินิกให้คำปรึกษการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในภาพรวม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.15 สรุปหัวข้อรายงานคำรับรองฯ ปี2567-5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1แบบSOPปฏิบัติงานPMQAปี67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0926.02ว1015ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มรสมรรถนะสูง ตามแนวทางเกณฑ์คถณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.14 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดที่ 4.15 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดที่ 4.15 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่4.15ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567รอบ5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่ 4.15 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมอนามัยสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นโยบายการพัฒนาองค์การด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1.1-1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปี 67 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1-1.2 รอบ 5 ด.หลัง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 67 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 รอบ 5 ด.หลัง มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 67 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 รอบ 5 ด.หลัง แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รอบ 5 ด. หลัง ผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 67 เดือน พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รอบ 5 ด. หลัง ผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 67 เดือน เม.ย. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รอบ 5 ด. หลัง ผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 67 เดือน มี.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 67 เดือน ก.พ. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 67 เดือน ม.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 67 เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12-66 กันยายน2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11-66 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 9.74 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-66 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-66 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-66 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-66 เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6-66 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 22.96 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-66 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-66 มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-66 ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-66 พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-66 ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
เอกสารความรู้เรื่องการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 12.00 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารความรู้เรื่องการบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงาน IT รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินการรับรู้เรื่อง การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอกต่อหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (EIT).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนิน 30 ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน เม.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน มิ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินดำเนินงานเดือน ก.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย