คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-66 มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-66 ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-66 พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-66 ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.1 รายงานประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนิน 30 ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
66LO_1.1วิเคราะห์สถานการณ์และGAPของกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66LO_1.2รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์(5เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66LO_1.3_คลังข้อมูลวิชาการของกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651206_นโยบาย-แผนงาน-กพว.กพรประจำปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_แผนการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้-ประจำปี2566-กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ ปี65-66-กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566

4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ส่งนโยบายการพัฒนาองค์การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่ 4.4 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดที่ 4.4 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่ 4.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้-แนวทางการวิเคราะห์-SWOT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้-คู่มือ-PMQA_2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0 (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.1-1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.5 (1).docx ปรับ 5 ธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนตัวชี้วัดที่ 4.5 เดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 6.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนตัวชี้วัดที่ 4.5 เดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 6.18 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ KPI 4.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP คู่มือ_กระบวนงานการพัฒนาบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
V2 บทวิเคราะห์การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย รอบ 5 เดือน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12-65 กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11-65 สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.53 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-65 กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.33 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-65 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-65 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.67 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-65 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19.34 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6-65 มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 26.65 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-65 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-65 มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.57 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-65 ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 14.21 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-65 พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-65 ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
บบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan_BCP ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือความรู้ ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนระบบบริหาร รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan BCP ของ กพร. และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนแรก ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0925_02_ว6379 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564 เรื่อง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 6.86 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาสที่ 4 ปงป. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure SOP) ตัวชี้วัด กระบวนงานของการดำเนินงานควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ มาตรการ ประเด็นความรู้ แผนและผล การควบคุมภายใน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน BCP กพร ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ของ กพร.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย