คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11-66 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 9.74 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-66 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-66 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-66 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-66 เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6-66 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 22.96 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-66 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-66 มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-66 ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-66 พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-66 ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
เอกสารความรู้เรื่องการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 12.00 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารความรู้เรื่องการบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงาน IT รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินการรับรู้เรื่อง การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอกต่อหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (EIT).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินเดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนิน 30 ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน เม.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน เดือน มิ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินดำเนินงานเดือน ก.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
66.2_LO_1.1สรุปผลการวิเคราะห์ทบทวนผล5เดือนแรก-(วิเคระาห์5เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.2_LO_1.2รายการข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์(5เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.2_LO_1.3คลังข้อมูลวิชาการ-ผลจาก5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66LO_1.1วิเคราะห์สถานการณ์และGAPของกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66LO_1.2รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์(5เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66LO_1.3_คลังข้อมูลวิชาการของกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651206_นโยบาย-แผนงาน-กพว.กพรประจำปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_แผนการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้-ประจำปี2566-กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ ปี65-66-กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.2_LO_2.2-สรุปผลแผนขับเคลื่อนLOกพร-5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.2_LO_2.2-สรุปผลดำเนินการสร้าง-5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_KM-LO-ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนLOกพร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66.5.5_ผลงานวิชาการถูกนำไปใช้ประโยชน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566

4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
4.4 สรุปหัวข้อรายงานคำรับรองฯ ปี2566-5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นร 1206_2864 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด31กค66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด30มิย66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด31พค66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 30 เม.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ผลตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 31 มี.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่ 4.4 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดที่ 4.4 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปหัวข้อรายงานคำรับรองฯ ปี 2566 5 เดือนแรก.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งนโยบายการพัฒนาองค์การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่ 4.4 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดที่ 4.4 ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่ 4.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัดที่ 4.4 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้-แนวทางการวิเคราะห์-SWOT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้-คู่มือ-PMQA_2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0 (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
1.1-1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1- 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 4.5 รอบ 5 เดือนหลัง (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.5 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.5 (1).docx ปรับ 5 ธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนตัวชี้วัดที่ 4.5 เดือน พ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 6.18 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนตัวชี้วัดที่ 4.5 เดือน ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 6.22 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนตัวชี้วัดที่ 4.5 เดือน ม.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 11.83 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนตัวชี้วัดที่ 4.5 ประจำเดือน ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 13.39 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน มี.ค.66 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน เม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน มิ.ย 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน ก.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง เพิ่มเติมจากรอบ 5 เดือนแรก (ใช้ประกอบกัน) บทวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ KPI 4.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP คู่มือ_กระบวนงานการพัฒนาบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
V2 บทวิเคราะห์การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย รอบ 5 เดือน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12-65 กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11-65 สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.53 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-65 กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.33 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-65 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-65 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.67 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-65 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19.34 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6-65 มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 26.65 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-65 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-65 มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.57 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-65 ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 14.21 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-65 พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-65 ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
บบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan_BCP ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือความรู้ ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนระบบบริหาร รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan BCP ของ กพร. และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนแรก ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0925_02_ว6379 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564 เรื่อง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 6.86 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาสที่ 4 ปงป. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure SOP) ตัวชี้วัด กระบวนงานของการดำเนินงานควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ มาตรการ ประเด็นความรู้ แผนและผล การควบคุมภายใน ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน BCP กพร ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ของ กพร.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย