คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี พ.ศ.2564 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits) : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดีเด่น_ศปก_ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม(DOH Test Kits).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปsitevisit-25มิย64-Full.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ปรเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี ชื่อผลงาน กรมอนามัยยกระดับกระบวนการทำงานและส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 : กรมอนามัย

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_กรมอนามัย_ยกระดับบริการที่ตอบสนองโควิด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_กรมอนามัย_ยกระดับบริการที่ตอบสนองโควิด(เพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนมาตรการการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย : สำนักทันตสาธารณสุข

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_สท_ภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_สท_ภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม(ข้อมูลเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน อสม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3 : ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ03_อสม.กับหุ่นเต้ามจำลองคัดกรองมะเร็งเต้านม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ03_อสม.กับหุ่นเต้ามจำลอง(ข้อมูลเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_63_ดี_คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_63_ดี_คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี-เพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ปรเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ9_มหัศจรรย์1000วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ9_มหัศจรรย์1000วัน(ข้อมูลเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2562 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_62_ดีเด่น_เครื่องมือฯภาพพลิก(ศอช)_ส่งเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2562 รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนด้วยนวัตกรรม 3C : Care Manager, Caregiver & Care Plan : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_62_ดี_LongTermCare3C(สอส)_ส่งเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนด้วยนวัตกรรม 3 C : Care Manager, Caregiver & Care Plan
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sitevisit_ProgramManifest_20180605.pdf
ขนาดไฟล์ 6.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย