คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี พ.ศ. 2566 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ”ระดับดีเด่น” ผลงานเรื่อง ”กรมอนามัยเ้ปิดใจส่งเสรอมประชาชนรอบรู้สุขภาพ”

ผลงานที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รวมผลงาน66_ส่วนร่วม-ดีเด่น-กรมอนามัยเปิดใจส่งเสริมประชาชนรอบรู้สุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2566 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง” โดย ศอช

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รวมผลงาน66_บริการ-ดี-กรมอนามัย.ศอ-แม่ฟ้าหลวงโมเดล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2565 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน พลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็กเพื่อการจัดการการคอดที่ปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือของ ศอ.1 เชียงใหม่ ศอช. และ MCH ฺBoard จ.แม่ฮ่องสอน

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_65ระดับดีเด่น_ศอ.1ศอช_พลังเครือข่ายMCH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_65ระดับดีเด่น_ศอ.1ศอช_พลังเครือข่ายMCH-เพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits) : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดีเด่น_ศปก_ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม(DOH Test Kits).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 546 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปsitevisit-25มิย64-Full.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ปรเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี ชื่อผลงาน กรมอนามัยยกระดับกระบวนการทำงานและส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 : กรมอนามัย

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_กรมอนามัย_ยกระดับบริการที่ตอบสนองโควิด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_กรมอนามัย_ยกระดับบริการที่ตอบสนองโควิด(เพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนมาตรการการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย : สำนักทันตสาธารณสุข

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_สท_ภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_สท_ภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม(ข้อมูลเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน อสม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3 : ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ03_อสม.กับหุ่นเต้ามจำลองคัดกรองมะเร็งเต้านม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 1423 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ03_อสม.กับหุ่นเต้ามจำลอง(ข้อมูลเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_63_ดี_คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_63_ดี_คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี-เพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2564 ปรเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ9_มหัศจรรย์1000วัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง_64_ดี_ศอ9_มหัศจรรย์1000วัน(ข้อมูลเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2562 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_62_ดีเด่น_เครื่องมือฯภาพพลิก(ศอช)_ส่งเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2562 รางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนด้วยนวัตกรรม 3C : Care Manager, Caregiver & Care Plan : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่าง_62_ดี_LongTermCare3C(สอส)_ส่งเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนด้วยนวัตกรรม 3 C : Care Manager, Caregiver & Care Plan
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 619 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ประจำปี พ.ศ.2559 -2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sitevisit_ProgramManifest_20180605.pdf
ขนาดไฟล์ 6.09 MB
ดาวน์โหลด 3203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย