คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
5 เดือนหลัง การรายงานผลการวิเคราะห์ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบถายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอให้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ โดย กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ 0925.03-113 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประชุมการเปิด - ปิดตรวจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การซ่อมบำรุงรถยนต์ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การขอใช้รถราชการ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TPSA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการ กรณียืมเงินทดรองราชการ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการกรมอนามัย 040264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1การรายงานผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปงป 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ (20_).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5คู่มือสำหรับผู้ตส.นง._ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6หลักเกณฑ์ควบคุมภายใน61.pdf
ขนาดไฟล์ 6.30 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7หลักเกณฑ์ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ฟอร์ม 1-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
5 เดือนหลังNEWสรุปผลการประเมินแบบวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 4.09 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWสรุปผลประเมินความเครียด รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWแบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนหลังNEWวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมิน HWP และสถานการณ์สุขภาพบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ผลสรุปผลวิเคราะห์ HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.BMI รอบ 6 เดือนหลังของปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.CV risk score.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ผลการประเมิน HWP รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ผลการประเมิน 5 ส รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ผลการประเมิน HWP รอบ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ผลการประเมิน 5 ส รอบ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.แบบประเมินสมดุลชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.นโยบายหน่วยงานขับเคลื่อนให้เป้นองค์กรสร้างสุข กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
สรุปรายงานแผน_ผลการดำเนินงาน ปี 64 ณ วันที่ 30 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 บทวิเคราะห์ผลเบิกจ่าย รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 471 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศแนวทางการเร่งรัดกำกับติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (181263).pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติครม มาตรการการคลัง 10 พย 63.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ผลเบิกจ่ายปี 61-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลาง_60575 ลว 7 ธค63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร-.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2สรุปผลการวิเคราะห์GAPข้อมูลความรู้ที่สำคัญและจำเป็น_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3ข้อมูลวิชาการและอื่นที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5ผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร. 64 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_1.2ข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ (5 เดือนหลัง) แนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4_1.1ผลวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนวิชาการกพร 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4รายงานผลการดำเนินงาน-64รอบ5เดือนหลัง v2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5การจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร-64รอบ5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สรุปรายงานแผน_ผลการดำเนินงาน ปี 64 ณ วันที่ 30 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใช้_รายงานแผนผลรอบ 5 เดือนแรก จากระบบ DOC_7พค64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผนปฏิบัติการ กพร. Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
1คู่มือการดำเนินงาน PMQA พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2คู่มือการดำเนินงาน PMQA 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3เอกสารชี้แจงรางวัล PMQA 2564 โดยสำนักงาน ก.พ.ร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล PMQA พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5พรฎ.GG 2546.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6พรฎ.GG ฉบับที่ 2_2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7คำสั่ง คกก PMQA ที่ 688_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8คำสั่งเครือข่าย กพร.กรมอนามัย ที่ 685_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9เอกสารบรรยาย การพัฒนาภาครัฐระบบเปิด_สำนักงาน ก.พ.ร..pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน PMQA ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.16 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัด (นโยบายจัดทำฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปคะแนนประเมินผล 8รอบ (ปี60-63).pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TP ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 สรุปคะแนนผลผลิตระดับที่ 4 และผลลัพธ์ระดับที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 แผนปฏิบัติการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31มค64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 41.72 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัดณ28กพ64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 หลักฐานกิจกรรมดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก ณ 28 ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 50.71 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0926.02-ว1443การประเมินผลฯ ตามคำรับรองฯ ปี 64 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์รอบ2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 30 เมย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 พค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 30 มิย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานคำรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 38.67 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16ผลตามแผนปฏิบัติการฯตัวชี้วัด ณ 31 สค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
ทบทวนกลไกโครงสร้างการทำงานในสถานการณ์โควิด 19_V1 สค 64 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนกลไกโครงสร้างการทำงานในสถานการณ์โควิด 19_V1 สค 6.docx
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง บทวิเคราะห์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมอนามัย ที่ 890-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 โครงสร้างการบริหารงานของกรม ตามกฎกระทรวง ปี 52.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม2 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ว 3 การมอบอำนาจ สำนักงาน กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 เวียนแนวทางการปรับปรุงหน้าที่และบทบาทของหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กระบวนงานขั้นตอนขอปรับ 2 กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 แผนปฏิรูปกรมอนามัย_ส่งกพร.18เมย61_12.50 น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 DOH Change (18 10 59).pdf
ขนาดไฟล์ 11.39 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ยุทธศาสตร์กรมฯ ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 13.69 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_การทบทวนบทบาทวิสัยทัศน์_อ.กิตติณัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2564

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12-64 เดือนกันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11-64 เดือนสิงหาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-64 เดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-64 เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 30.99 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8-64 เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.96 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7-64 เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6-64 เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.82 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-64 เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.98 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-64 เดือนมกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-64 เดือนธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-64 เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-64 เดือนตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 14.94 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มกราคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์ 10.29 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มีนาคม 2563
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน เมษายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 6.20 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
ขนาดไฟล์ 4.58 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์ 10.17 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน สิงหาคม 2563(Update)
ขนาดไฟล์ 10.38 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน กันยายน 2563
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ขนาดไฟล์ 14.94 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2562 - คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย