คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี 2558 - รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Report) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Report) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีที่ 2558 - มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีที่ 2558 - มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส .pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีที่ 2558 - มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA หมวด 5.rar
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA หมวด 4.rar
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA หมวด 3.rar
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA หมวด 2.rar
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA หมวด 1.rar
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA หมวด 6.rar
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2557 - คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
From_57.doc
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2557 - รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SARreport_12M57.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2557 - มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2557

ปี 2557 - มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.rar
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2557 - มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
หลักฐานอ้างอิง 4.16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 9 เดือน (แบบ คจ-3.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.15 รายงานการพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน (แบบ คจ-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.14 รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 9 เดือน (แบบ คจ-1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.13 หนังสือราชการเรื่องส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการทุจริตฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.12 หนังสือราชการเรื่องตอบแบบสำรวจการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.11 หนังสือราชการเรื่องส่งแบบสำรวจผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 9 เดือน (แบบ คจ-3.2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.9 รายงานการพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน (แบบ คจ-2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.8 รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 9 เดือน (แบบ คจ-1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.7 แบบลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.6 ประวัติการบริจาคโลหิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.5 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (แบบ คจ-3.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.3 รายงานการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน (แบบ คจ-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.2 รายงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (แบบ คจ-1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานอ้างอิง 4.1 แผนปฏิบัติการ (แบบ คจ-3.1) .pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2557 - มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.rar
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 7.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีที่ 2556 - มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.rar
ขนาดไฟล์ 22.83 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 4) สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ปี 2556 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 3) สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยในการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 1) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3:2555 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5 2) สรุปรายงานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 22-23 มกราคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.doc
ขนาดไฟล์ 13.49 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีที่ 2556 - มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 7 2) แผนงาน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 7 1) การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล.pptx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 7 3) ประชุมติดตามผลงานรอบ 6 เดือน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 8 1) หลักฐานขั้นตอนที่ 1.rar
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 8 2) หลักฐานขั้นตอนที่ 3.rar
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 8 3) หลักฐานขั้นตอนที่ 4.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 8 5) แบบฟอร์มรายงานผล.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย