คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนที่ 9

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเผยแพร่เอกสาร องค์ความรู้ และผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดเป้าหมายจาก ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการขับเคลื่อนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อความรู้กระบวนการสร้าง กพร. องค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสรุปผลการดำเนินงาน กพร. รักษ์ธรรม มีจิตอาสา สร้างสรรค์ ความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายส่งเสริม คนดี PSDG กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบาย-กพร-รักษ์ธรรม-มีจิตอาสา-สร้างความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ Happy workplace กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย-No-gift-Policy-ปีงบฯ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.90 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว146หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว1169ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบลงรายมือชื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กพร. OIT รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรมอนามัย-ประจำปี-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการแจ้งการร้องเรียนของประชาชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลเชิงสถิติบริการให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปํญหาอุปสรรค -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.43 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กพร. OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 14.63 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5-66 กุมภาพันธ์ 2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4-66 มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3-66 ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2-66 พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1-66 ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน -กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมองค์กรสร้างสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 40 รายการ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา (Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปี พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 35.10 MB
ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Hello Wednesday พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 42.64 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 38.64 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 34.04 MB
ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage 5ส. จัดเก็บโต๊ะทำงาน เดือน เม.ย. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 35.20 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 41.31 MB
ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Hello Wednesday เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 42.35 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage 5ส. จัดเก็บโต๊ะทำงาน เดือน เม.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 35.94 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 37.49 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำบุญตุนความดี เดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมวันสงกรานต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 40.54 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม big cleaning day กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 39.43 MB
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์ 30.26 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมงานสถาปนากรมอนามัย ครบ 71 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 35.65 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อสังคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีปรับภูมิทัศน์รอบกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบการทำความดี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมอาสาทำความดีวันเด็กแห่งชาติ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมแพ็คของเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเข้าวัดและร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุณธรรมและความโปร่งใส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 1_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 5_2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัย “DoH Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระดานถาม-ตอบ

ประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.26 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 13.02 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สไลด์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.39 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.39 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสIIT-กพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ณ 27 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-10-65-กรกฎาคม-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-9-65-มิถุนายน-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-8-65-พฤษภาคม-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.68 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-7-65-เมษายน-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19.36 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-6-65-มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 26.66 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-5-65-กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-4-65-มกราคม-2565
ขนาดไฟล์ 8.58 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-3-65-ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 14.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-2-65-พฤศจิกายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-1-65-ตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน เดือน พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจักเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาดก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค เดือน พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning เดือน พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello wednesday เดือน พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food เดือน พ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม กพร.ร่วมสร้างสุข ทำความดี วิถีพอเพียง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสา กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมใจทำความดีเพิ่มพื้นี่สีเขียว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงานทุกเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจักเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาดก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello wednesday เดือน ม.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday เดือน มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจักเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาดก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน เดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมปีใหม่ แลกของขวัญบัดดี้ Happy New Year 2022.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต กรมอนามัย “DOH Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นการคัดกรองความสมดุลของร่างกายเบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การมอบเกียรติบัตร PMQA ให้กับบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุณธรรมและความโปร่งใส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร._แบบลงลายมือชื่อจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร._แบบลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่.pdf
ขนาดไฟล์ 5.63 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์และความรู้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ความหมายของจิตอาสา.pdf
ขนาดไฟล์ 16.80 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ.pdf
ขนาดไฟล์ 13.51 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฐานการเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
ขนาดไฟล์ 33.89 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย.pdf
ขนาดไฟล์ 41.28 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัฒนาธรรมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่านิยม กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 15.50 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ภาพข่าวกิจกรรมประชุมหารือการจัดตั้งส่วนราชการของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 35.27 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์).pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน และกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 37.87 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเดือน ก.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 50.98 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 11/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 39.90 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 50.35 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน และกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือนpdf
ขนาดไฟล์ 36.29 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย และกิจกรรม หิ้วปื่นโต โชว์เมนูผัก.pdf
ขนาดไฟล์ 88.14 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello wednesday, โชว์เมนูผัก, ออกกำลังกายในหน่วยงานทุกเดือน, และกิจกรรม 5 ส..pdf
ขนาดไฟล์ 50.48 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาเดือน มี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 49.41 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาเดือน ก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 29.21 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต สธ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 46.54 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย