คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย

ประจำปี 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 1

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ-(การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก-ปัญหาที่อยากแก้-และ-คนดีที่อยากทำ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ-Happy-workplace-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายส่งเสริม-คนดี-PSDG-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบาย-กพร-รักษ์ธรรม-มีจิตอาสา-สร้างความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่-(No-Gift-Policy)-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย-No-Gift-Policy-จากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ092601_219-การรายงานผล-No-Gift-Policy-รอบ-6-เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0926.01_598 การรายงานผล No Gift Policy รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กำหนดเป้าหมายจาก-ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงาน-น่าอยู่-น่าทำงาน-และมีชีวิตชีวา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 4

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม-และป้องกันการทุจริต-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8.84 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 5

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 6

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
หลักฐานการประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่องภายในองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบการทำความดี-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่อง-เชิดชู-บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์ 30.26 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 7

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรม Hello-Wednesday-พฤษภาคม-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 42.64 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม-และป้องกันการทุจริต-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8.84 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย-5-ประการ-ประเมินครั้งที่-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย-5-ประการ-พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา-กตัญญู-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 8

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปองค์ความรู้การขับเคลื่อนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสรุปผลการดำเนินงาน-กพร-รักษ์ธรรม-มีจิตอาสา-สร้างสรรค์-ความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อความรู้กระบวนการสร้าง-กพร-องค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 9

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเผยแพร่เอกสาร องค์ความรู้ และผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต 2566

ประจำปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดเป้าหมายจาก ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการขับเคลื่อนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อความรู้กระบวนการสร้าง กพร. องค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสรุปผลการดำเนินงาน กพร. รักษ์ธรรม มีจิตอาสา สร้างสรรค์ ความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายส่งเสริม คนดี PSDG กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบาย-กพร-รักษ์ธรรม-มีจิตอาสา-สร้างความผาสุก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ Happy workplace กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย-No-gift-Policy-ปีงบฯ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.90 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว146หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว1169ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบลงรายมือชื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย