คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 1_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 5_2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัย “DoH Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระดานถาม-ตอบ

ประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้

ประจำปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
สไลด์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.39 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.39 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสIIT-กพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ณ 27 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-6-65-มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์ 26.66 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-5-65-กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 9.54 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-4-65-มกราคม-2565
ขนาดไฟล์ 8.58 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-3-65-ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 14.22 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-2-65-พฤศจิกายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประจำเดือน-ครั้งที่-1-65-ตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
กิจกรรมจิตอาสา กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมใจทำความดีเพิ่มพื้นี่สีเขียว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงานทุกเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจักเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาดก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello wednesday เดือน ม.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Happy Friday เดือน มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจักเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาดก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างวัน เดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมปีใหม่ แลกของขวัญบัดดี้ Happy New Year 2022.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต กรมอนามัย “DOH Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นการคัดกรองความสมดุลของร่างกายเบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การมอบเกียรติบัตร PMQA ให้กับบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรแห่งความสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร._แบบลงลายมือชื่อจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร._แบบลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่.pdf
ขนาดไฟล์ 5.63 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์และความรู้

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ความหมายของจิตอาสา.pdf
ขนาดไฟล์ 16.80 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ.pdf
ขนาดไฟล์ 13.51 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฐานการเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
ขนาดไฟล์ 33.89 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย.pdf
ขนาดไฟล์ 41.28 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัฒนาธรรมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่านิยม กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 15.50 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจำปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ภาพข่าวกิจกรรมประชุมหารือการจัดตั้งส่วนราชการของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 35.27 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์).pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน และกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 37.87 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเดือน ก.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 50.98 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 11/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 39.90 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 50.35 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน และกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือนpdf
ขนาดไฟล์ 36.29 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย และกิจกรรม หิ้วปื่นโต โชว์เมนูผัก.pdf
ขนาดไฟล์ 88.14 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม Hello wednesday, โชว์เมนูผัก, ออกกำลังกายในหน่วยงานทุกเดือน, และกิจกรรม 5 ส..pdf
ขนาดไฟล์ 50.48 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาเดือน มี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 49.41 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาเดือน ก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 29.21 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต สธ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 46.54 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย