คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 3/2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปงป 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการทำงานตามภารกิจ(คำรับรองฯ) ปีงบประมาณ 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการทำงานตามภารกิจ(คำรับรองฯ) ปงป. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานการขอปรับหน้าที่ บทบาท โครงสร้างภายใน สำหรับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ภายในกรมอนามัย กรณี ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย/ กฎกระทรวงฯ

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานการขอปรับหน้าที่ บทบาท .pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใช้ แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปงป. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchart แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 ภาคผนวก ก_63.doc
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร ปี 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6 ภาคผนวก ข ด้านการบริหาร 63.doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายในคำถามด้านการบริหาร (การบริหารงบประมาณประจำปี) ปี 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 63.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงิน ปี 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการผลิต ปี 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการผลิต.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านอื่นๆ ปี 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื (1).doc
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การดำเนินงานการเงินและบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11 คู่มือ_ การเงินและบัญชี คุมยอดบัญชีเงินง.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย