คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12 คู่มือ_ทำงานPMQA.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ของ กพร. ปี 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกล่มพัฒนาระบบบริหาร
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คู่มือ_ การเงินและบัญชี คุมยอดบัญชีเงินงบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ_ทำงานPMQA 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการทำงานตามภารกิจ(คำรับรองฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
ปค.5 กพร. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปจป 2562 ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 กพร. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 กพร. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ภาคผนวก ก_62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ภาคผนวก ข ด้านการบริหาร 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5ภารกิจงาน กพร. รายบุคคล 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใช้ สรุปรายงานการประชุม ควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ของ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 แบบ ปค.5
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปจป 2562 ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2561

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
10 รายงาน_ปย.2_คำรับรอง 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 manual_selfcontrol 60_Copy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 หนังสือ ส่ง ปย.1 ปย 2 และ แบบติดตาม ปอ 3 รอบ 12 เดือน ปี 2561 ถึง กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื่นๆ ปี 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการผลิต ปี 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน ปี 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ภาคผนวก ข_59 ด้านการบริหาร 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ภาคผนวก ก_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 แบบฟอร์มประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 13-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart / คู่มือการปฏิบัติงาน/ แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
1คู่มือ_ การเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบบุคลากร (เงินเดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2คู่มือ_ การเงินและบัญชี ขอยืมเงินราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3คู่มือ_ การเงินและบัญชี ขอยืมเงินทดรองราชการ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน ปี 61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6คู่มือ_ การเงินและบัญชี หมวดค่าตอบแทน (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7คู่มือ_สารบรรณ รับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8คู่มือ_สารบรรณ รับหนังสือผ่านinternet.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9คู่มือ_สารบรรณ ส่งหนังสือA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10คู่มือ_สารบรรณ ส่งหนังสือB.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11คู่มือ_สารบรรณ เก็บหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12คู่มือ_การเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13คู่มือ_การเบิกจ่ายพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14คู่มือ_งานยานพาหนะ ขอใช้รถ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15คู่มือ_งานยานพาหนะ ซ่อมบำรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16คู่มือ_จัดซื้อจัดจ้าง.doc (ของหน่วยงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17คู่มือ_ตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1 แบบฟอร์มประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ก_60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 ภาคผนวก ก_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข ด้านการผลิต ปี 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการผลิต ปี 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข ด้านอื่นๆ ปี 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื่นๆ ปี 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาคผนวก ข ด้านการเงิน ปี 60

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน ปี 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย