คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีที่ 2555 - มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 9 (6) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พ.ค.2555.doc
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9 (5) สรุปรายงานการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ วันที่ 23 มี.ค.2555.doc
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9 (4) สรุปรายงานการประชุมเตรียมการรองรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ วันที่ 16 มี.ค.2555.doc
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9 (3) สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เพื่อจัดทำคำรับรองฯ วันที่ 28-29 ก.พ.2555.doc
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9 (2) หนังสือเชิญประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน วันที่ 15 ก.พ.2555.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9 (1) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค.2554.doc
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9 (7) สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย วันที่ 12-14 มิ.ย.2555.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีที่ 2554 - มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย).rar
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2554 - มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 แบบรายงานการส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ....doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5.2 รายงานสรุปผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริต....doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แบบฟอร์ม KPI 5.2:1 รอบ 6 เดือน.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร.rar
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2554 - มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 9.7 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9.6 แบบรายงานผลการพัฒนาความรู้:ทักษะ:สมรรถนะของข้าราชการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9.6 แบบรายงานแผนการพัฒนาความรู้:ทักษะ:สมรรถนะของข้าราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9.6 แบบสรุปรายงานแผน:ผลการพัฒนาความรู้:ทักษะ:สมรรถนะของข้าราชการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9.4 ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน.rar
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C:SH) ของกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 14.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 9.8 ร้ยอละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2553 - คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2553
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553.doc
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2553 - รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2553
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR Report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2553 - มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2553
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.rar
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.rar
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2553 - มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2553
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 16.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรหรือแผนพัฒนาบุคลากร.rar
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 16.4 ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย (C:SH) ของกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 16.3 ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้องหน่วยงาน ส่วนที่ 2.rar
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 16.3 ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้องหน่วยงาน ส่วนที่ 1.rar
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 16.6 ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า:กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552.doc
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
3.1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนแยกตามผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) สำเนาหนังสือนำส่งแบบฟอร์มที่ 1 รายชื่อข้อมูลข่าวสารตามดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9.doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2:2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552.doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2) โครงการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร .doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
4) แบบสรุปผลงาน-52:2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงฯ.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) แบบสรุปผลงาน - 52:1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการสร้างราชการใสสะอาดฯ.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) แบบรายงานแผน - 52:2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ.doc
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) แบบรายงานแผน - 52:1 แผนปฏิบัติการการสร้างราชการใสสะอาดและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.doc
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) แบบรายงานการตอบสนองข้อร้องเรียน -52 รายงานสรุปผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน .doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย