คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | :: ความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม กพร. วันที่ 30 สค.62

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม กพร. วันที่ 30 สค.62
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอนามัย (Digital

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอนามัย (Digital
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อบรมและฟังบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ อาคาร จีทาวเวอร์แกรนด์ ชั้น 38

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อบรมและฟังบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ อาคาร จีทาวเวอร์แกรนด์ ชั้น 38
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ถอดบทเรียนการใช้ชีวิตในที่ทางานอย่างเป็นสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ถอดบทเรียนการใช้ชีวิตในที่ทางานอย่างเป็นสุข
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 427 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

GREEN & CLEAN Building

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
green & clean building.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปลอดฝุ่น ปอดดี (Better Air Quality for Better Health)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปลอดฝุ่น ปอดดี (Better Air Quality for Better Health)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Highlight stage: LIKE Talk Award

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Highlight stage: LIKE Talk Award
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

“พลิกโฉมสุขภาพนักเรียนไทยด้วยระบบฐานข้อมูลร่วม” (Towards Big Data for student Health)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
“พลิกโฉมสุขภาพนักเรียนไทยด้วยระบบฐานข้อมูลร่วม” (Towards Big Data for student Health)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Digital Health Literacy

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Digital Health Literacy
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Health Promotion in working age

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Health Promotion in working age
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย