คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย (4) คณะทำงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 14.1 ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผูรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
3.2) สรุปประชุมวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น.doc
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1) สรุปประชุมวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.doc
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) ทบทวนสินค้าและบริการตามแบบฟอร์ม 1-6.xlsx
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 14.2 ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
2.1) กระบวนการศึกษาวิจัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2) กระบวนการฝึกอบรม .xlsx
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) ผลการประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินผลตาม คู่มือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานสนับสนุน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 14.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบและเข้าใจวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ผลการดำเนินงานที่คาดหวังไว้ และนโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1) เอกสารประกอบการประชุมของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 7 พฤษภาคม 2552.pptx
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 14.3.2 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
4) ปฏิทินการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552.doc
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) ประกาศกรมอนามัย (การจัดสรรเงินรางวัล).doc
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 14.3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1) คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2:2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552.doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) แผนการจัดการความรู้.doc
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) การจัดการความรู้ของกลุ่มพัฒนาะรบบบริหาร.rar
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 14.3.5 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล.rar
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผน .doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2552 - ตัวชี้วัดที่ 14.3.6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4) สำเนาหนังสือที่ สธ 0926:535 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551.doc
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1sign_psdg2551.doc
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR report) ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2SAR-report_psdg51.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2551 - ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1) แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) รายงานผลการดำเนินงานตาม แบบ ผ.01-03 ไตรมาส 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) รายงานผลการดำเนินงานตาม แบบ ผ.01-03 ไตรมาส 2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) รายงานผลการดำเนินงานตาม แบบ ผ.01-03 ไตรมาส 3.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) รายงานผลการดำเนินงานตาม แบบ ผ.01-03 ไตรมาส 4.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2551 - ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1) คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2:2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) สำเนาหนังสือนำส่งแบบฟอร์มที่ 1 รายชื่อข้อมูลข่าวสารตามดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9.doc
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) แบบฟอร์มที่ 1 รายชื่อข้อมูลข่าวสารตามดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 .doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร .xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกระบวนงานที่นำมารักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551.doc
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย