คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี 2551 - ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1) แผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2551 - ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
4) บันทึกการส่งคืนเงินงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 3_4).pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานตามพันธกิจของหน่วยงาน กรมอนามัย ปี 2551 (เอกสารหมายเลข 1).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2551 ไตรมาส 4 (เอกสารหมายเลข 2).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2551 - ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
6) แบบฟอร์ม 3 คำชี้แจงการปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการพิเศษที่มีผลกระทบต่อการประหยัดพลังงาน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) แบบฟอร์ม 2 ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน (EUI).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) แบบฟอร์ม1 แบบรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) มาตรการประหยัดพลังงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 3:2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2 :2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2551 - ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1) ภาพถ่ายการปิดประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐาน ณ จุดให้บริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) แบบฟอร์มบันทึกระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอนตามแบบฟอร์ม ก (ทางเอกสาร).doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) แบบฟอร์มบันทึกระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอนตามแบบฟอร์ม ค (ทางเว็บไซต์).doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) สรุปผลรายเดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) e-mail การส่งรายงานสรุปรายเดือน ถึง สลก. และกองแผนงาน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) e-mail การส่งรายงานแบบฟอร์ม 2 (ไตรมาสที่ 1) ถึง สลก. และกองแผนงาน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7) รายงานแบบฟอร์ม 2 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2551).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8) e-mail การส่งรายงานแบบฟอร์ม 2 (ไตรมาสที่ 2) ถึง สลก. และกองแผนงาน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9) รายงานแบบฟอร์ม 2 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2551).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10) e-mail การส่งรายงานแบบฟอร์ม 2 (ไตรมาสที่ 3) ถึง สลก. และกองแผนงาน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2551.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11) รายงานแบบฟอร์ม 2 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2551).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12) เอกสารแสดงหน้าเว็บบอร์ดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.docx
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13) แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (แบบฟอร์ม ข).doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2551 - ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร พ.ศ. 2551
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม ส่งสำนักที่ปรึกษา) ตามหนังสือนำส่งที่ สธ 0926/482 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 .doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย