คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมการขับเคลื่อน PMQA/PMQA 4.0 กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมเตรียมรับ Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพกิจกรรมการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ภาพกิจกรรมประชุม
ขนาดไฟล์ 12.93 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ(Application Report) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มกราคม 2562 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0) ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยตามแนวทาง PMQA วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัด 2.8 PMQA หน่วยงาน ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการ PMQA
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปฏิทินส่งผลงาน PMQA 2560
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ PMQA 2558
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Best Practice PMQA 2561
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Application Report หมวด 4
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Application Report หมวด 2
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประเมิน PMQA 4.0
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลประเมินตนเอง
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานโปรแกรมประเมินสถานะของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ PMQA 4.0
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย