คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 63

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 63.jpg
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือประกอบการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือประกอบการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รองฯบัญชา เห็นชอบ KPI ที่ 1.28 COVID.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว252 แนวทางการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สธ0926.02-ว446ส่งสรุปประชุมแลกเปลี่ยน11มิย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Template กลาง ของ KPI ที่ 1.28.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง KPI ที่ 1.28 ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template กลาง ของ KPI ที่ 1.28.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง KPI ที่ 1.28 ของ กพร.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.1 ใช้ อัตราส่วนการตายมารดา_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ใช้ อัตราส่วนการตายมารดา_.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.2 ใช้ 221262 TP 1.2 พัฒนาการเด็กแก้ไข 221262(ส่ง กพร)_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ใช้ 221262 TP 1.2 พัฒนาการเด็กแก้ไข 221262(ส่ง กพร)_.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ปรับล่าสุด).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ใช้ 140163 อัตราคลอดมีชีพ (เพิ่มเป้าหมาย ศอช. _.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ปรับล่าสุด).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ใช้ 140163 อัตราคลอดมีชีพ (เพิ่มเป้าหมาย ศอช. _.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.4 เอกสารแนบ1 KPI_Temp_form63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 เอกสารแนบ1 KPI_Temp_form63.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมงานประชุมคำรับรองกรปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
onepage_การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage_ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage_การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage_การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.14 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0).jpg
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 27.56 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.5 ใช้ แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด GCH ส่งกพร fin_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ใช้ แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด GCH ส่งกพร fin_.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย