คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปคะแนนภาพรวมผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยหลังอุทธรณ์6รอบ(ปรับล่าสุด)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองฯ รองปลัดปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. แบบลงนามคำรับรองฯ (Performance Agreement: PA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์)
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ word
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือส่งสป.สธ
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน (KPI Core Function) (สำหรับหน่วยงานสายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ word
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ word
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 *ปรับปรุง 31 ม.ค.62 (ตัวชี้วัด 2.1, 2.2, 2.3, 2.5)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4SAR_reportหน่วยงาน2562_310162.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 *ปรับปรุง 30 พ.ค. 62

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5SAR_reportหน่วยงาน2562_300562.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ชี้แจงเกณฑ์รอบ 2.jpg
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมและประเมินถ่ายทอดฯปี 2562 รอบ2
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์นำเสนอ
ขนาดไฟล์ 17.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประชุมตัวชี้วัด 5 เดือนแรก.jpg
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมสรุปบทเรียน8พค62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์นำเสนอ
ขนาดไฟล์ 16.46 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมอนามัยลงนามกับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 พ.ย.60

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 3 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการป้องกันปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ม.44)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 1-1.1)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (ตัวชี้วัดที่ 4.1)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมอนามัย (ตัวชี้วัดที่ 4.2)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ตัวชี้วัดที่ 5.1)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย