คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template) (แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (หน้าที่ 4) และ ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (หน้าที่ 8)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template) (แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (หน้าที่ 4) และ ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (หน้าที่ 8)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานอ้างอิง

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลกระบวนงานบริการตามแบบฟอร์ม A-E
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2 ข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม 3
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3 เอกสารคำแนะนำโครงการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิฯ
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 4 เอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยบริการปฐมภูมิฯ
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 5 ข่าวกรมอนามัย เรื่อง เปิดคลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรม
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 6 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงฯ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 7 ภาพติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดบริการ
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 8 หนังสือขออนุมัติโครงการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิฯ
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิฯ
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 10 ภาพพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิฯ
ขนาดไฟล์ 12.22 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 11 รายละเอียดคลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรมฯ
ขนาดไฟล์ 21.46 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 12 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการให้บริการฯ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 13 แบบสำรวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการให้บริการฯ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ
ขนาดไฟล์ 6.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (แก้ไขหลังจากประชุมชี้แจงคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยทำตัวหนังสือสีแดงไว้ในส่วนที่มีการแก้ไข)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (แก้ไขหลังจากประชุมชี้แจงคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยทำตัวหนังสือสีแดงไว้ในส่วนที่มีการแก้ไข)
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงาน คจ-1 และ คจ-2

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงาน คจ-1 และ คจ-2
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) (เพิ่มเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) (เพิ่มเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส)
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหลักฐานตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
FormKPI5_PMQA.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มประเมินการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน (e-form)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มประเมินการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน (e-form)
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย