คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562)
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปีพ.ศ.2563:รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปีพ.ศ.2563:รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพกิจกรรมการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเตรียมรับ Site Visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพกิจกรรมการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ภาพกิจกรรมประชุม
ขนาดไฟล์ 12.93 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสาระสำคัญการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ขนาดไฟล์ 11.34 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ(Application Report) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มกราคม 2562 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0) ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย