คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. แบบลงนามคำรับรองฯ (Performance Agreement: PA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์)
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ word
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือส่งสป.สธ
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (อธิบดีกรมอนามัย)

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ word
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือส่งสป.สธ
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับศูนย์อนามัยและพื้นที่เฉพาะ) ฉบับสมบูรณ์ *ปรับปรุง 24 ธ.ค.61

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ไฟล์ word
ขนาดไฟล์ 6.69 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏฺบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (word)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (PDF)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (word)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PDF)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3 แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (word)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3 แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PDF)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง) ฉบับสมบูรณ์ *ปรับปรุง 24 ม.ค.62 เฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ไฟล์ word
ขนาดไฟล์ 6.50 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏฺบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (word)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏฺบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (PDF)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (word)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PDF)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3 แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (word)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3 แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PDF)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน (KPI Core Function) (สำหรับหน่วยงานสายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ word
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ word
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 *ปรับปรุง 31 ม.ค.62 (ตัวชี้วัด 2.1, 2.2, 2.3, 2.5)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4SAR_reportหน่วยงาน2562_310162.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 *ปรับปรุง 30 พ.ค. 62

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5SAR_reportหน่วยงาน2562_300562.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประชุมตัวชี้วัด 5 เดือนแรก.jpg
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมสรุปบทเรียน8พค62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์นำเสนอ
ขนาดไฟล์ 16.46 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ชี้แจงเกณฑ์รอบ 2.jpg
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมและประเมินถ่ายทอดฯปี 2562 รอบ2
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์นำเสนอ
ขนาดไฟล์ 17.02 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปคะแนนภาพรวมผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยหลังอุทธรณ์6รอบ(ปรับล่าสุด)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำรับรองฯ รองปลัดปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย