คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
PA อธิบดีกรมอนามัยที่ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพดำเนินการ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 4.60 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามภาระกิจของหน่วยงาน ที่เสนอเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามภาระกิจของหน่วยงาน ที่เสนอเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามรำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเสนอเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลตามรำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเสนอเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 16

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 16
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 18

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 18
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 19

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report) ตัวชี้วัดที่ 19
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการเข้าใชง้าน ระบบ Special Report ตัวชี้วัดที่ 16,18,19 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการเข้าใชง้าน ระบบ Special Report ตัวชี้วัดที่ 16,18,19 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย