คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินผลตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รองฯบัญชา เห็นชอบ KPI ที่ 1.28 COVID.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว252 แนวทางการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สธ0926.02-ว446ส่งสรุปประชุมแลกเปลี่ยน11มิย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Template กลาง ของ KPI ที่ 1.28.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง KPI ที่ 1.28 ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template กลาง ของ KPI ที่ 1.28.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง KPI ที่ 1.28 ของ กพร.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template กลาง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เฉพาะ Template กลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI_Temp_form63 100363.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือประกอบการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือประกอบการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.1 ใช้ อัตราส่วนการตายมารดา_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ใช้ อัตราส่วนการตายมารดา_.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.2 ใช้ 221262 TP 1.2 พัฒนาการเด็กแก้ไข 221262(ส่ง กพร)_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ใช้ 221262 TP 1.2 พัฒนาการเด็กแก้ไข 221262(ส่ง กพร)_.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ปรับล่าสุด).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ใช้ 140163 อัตราคลอดมีชีพ (เพิ่มเป้าหมาย ศอช. _.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ปรับล่าสุด).docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ใช้ 140163 อัตราคลอดมีชีพ (เพิ่มเป้าหมาย ศอช. _.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.4 เอกสารแนบ1 KPI_Temp_form63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 เอกสารแนบ1 KPI_Temp_form63.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.5 ใช้ แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด GCH ส่งกพร fin_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ใช้ แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด GCH ส่งกพร fin_.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.1 ใช้ 061262 audit-1 26-11-62-aaa_.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ใช้ 061262 audit-1 26-11-62-aaa_.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย