คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลระดับดี พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนด้วยนวัตกรรม 3 C : Care Manager, Caregiver & Care Plan หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนด้วยนวัตกรรม 3 C : Care Manager, Caregiver & Care Plan
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 278 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลระดับดี พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลระดับดี พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน PIRAB สร้างพันธมิตร มุ่งสู่ Smart kids R10 หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่าง_61_ดี_SmartKid(ศอ10).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลระดับดี พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การค้า
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า หน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลระดับดี พัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง หน่วยงาน กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลระดับดี นวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงานการพัฒนาถุงตวงเลือดเพื่อประเมินการเสียเลือด ในผู้รับบริการคลอด หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาถุงตวงเลือดเพื่อประเมินการเสียเลือด ในผู้รับบริการคลอด
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัล ระดับดี นวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพาระบบ ICOH หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชุดรักษาทางทันตกรรมแบบพกพาระบบ ICOH
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัลระดับดี ชื่อผลงาน พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา...สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา...สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย