คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมอนามัยลงนามกับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 พ.ย.60

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 3 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการป้องกันปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ม.44)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 1-1.1)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (ตัวชี้วัดที่ 4.1)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมอนามัย (ตัวชี้วัดที่ 4.2)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ตัวชี้วัดที่ 5.1)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
formKPI_Template61.doc
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (สำหรับศูนย์อนามัย และพื้นที่เฉพาะ) ฉบับสมบูรณ์ (ปรับข้อความขั้นตอนที่ 3 ชื่อ 3 ทีมนำ จาก ”ทีมสื่อสารเพื่อการเรียนรู้” เป็น ”ทีมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวตกรรม” ทำตัวหนังสือสีแดง หน้า 252)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ Word
ขนาดไฟล์ 7.15 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 5.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง) ฉบับสมบูรณ์ (ปรับข้อความขั้นตอนที่ 3 ชื่อ 3 ทีมนำ จาก ”ทีมสื่อสารเพื่อการเรียนรู้” เป็น ”ทีมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวตกรรม” ทำตัวหนังสือสีแดง หน้า 214)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ Word
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 5.20 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ไฟล์ Word
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ PDF
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SAR Card)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SAR Card)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ”การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ”การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์”
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ DoH Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย