คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) (ปรับปรุง 7 มี.ค.57)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ (SAR-Report) (ปรับปรุง 7 มี.ค.57)
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุนของกรมอนามัย

แบบรายงานประกอบตัวชีวัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. แบบรายงานกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน --> Up load รายงานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานรอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการใช้คู่มือกระบวนงานสร้างคุณค่า --> Up load รายงานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานรอบ 9 และ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการใช้คู่มือกระบวนงานสนับสนุน --> Up load รายงานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานรอบ 9 และ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย