คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2565

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2565

การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2564

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือนแรก ของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 รายงานการประเมินองค์ประกอบ แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อยของ กพร. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ของกพร. ปี 2654.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผล แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อยของ กพร. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบฟอร์มประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ภาคผนวก ก_64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 ภาคผนวก ข ด้านการบริหาร 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ภาคผนวก ข ด้านการบริหารงบประมาณประจำปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการเงิน ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านการผลิต ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ภาคผนวก ข แบบสอบถามดารควบคุมภายใน ด้านอื่นๆ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของ กพร.

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
กระบวนงาน การขอใช้รถราชการ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การซ่อมบำรุงรถยนต์ ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TPSA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงาน การเบิกจ่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการ กรณียืมเงินทดรองราชการ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การขอยืมเงินราชการกรมอนามัย 040264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การควบคุมภายในของ กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใช้ แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปงป. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภายในกรมอนามัย กรณี ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย/ กฎกระทรวงฯ

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานการขอปรับหน้าที่ บทบาท .pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (แบบ ปค. 5)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใช้ แบบ ปค.5 ปี 2563 ของ กพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 3/2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปงป 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการทำงานตามภารกิจ(คำรับรองฯ) ปีงบประมาณ 2563

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการทำงานตามภารกิจ(คำรับรองฯ) ปงป. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานการขอปรับหน้าที่ บทบาท โครงสร้างภายใน สำหรับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ภายในกรมอนามัย กรณี ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย/ กฎกระทรวงฯ

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานการขอปรับหน้าที่ บทบาท .pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระบบควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใช้ แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปงป. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย