ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
แสดงความคิดเห็น : ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ระดับใด
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพ ระหว่างวันที่ 29-30พฤศจิกายน2561
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพ วันที่ 29-30 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาความแตกต่างในการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยนางจารุมน บุญสิงห์
  การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
  การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยตามแนวทาง PMQA วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

Intranet กพร.
     Username
 
  Password
 
 

รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข