ปรับปรุง 2 ตุลาคม 2552

 

                                                  
 

          เมนูหลัก

ผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 
 
กรมอนามัย หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 52 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
ปฏิทินกิจกรรม
กพร.จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ครั้งที่ 4 : ประเมินองค์กรตนเอง (ADLI) ตามเกณฑ์ PMQA /ปรับปรุงระบบการนำองค์กรและจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
กพร.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ เมนู การประชุม อบรม นะคะ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี 2553
 
* ตัวชี้วัดที่ 6 ในส่วนของแบบสอบถาม แบบฟอร์มที่ 3 และแบบฟอร์มที่ 3.1 (หน้า 61-64)
* ตัวชี้วัดที่ 16.1 ในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่มที่ 1 สำนัก/กองวิชาการ ประเด็นการ
ประเมินผล ลำดับที่ 3 โดยตัดข้อความ "และจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย" (หน้า 92)
* ตัวชี้วัดที่ 16.5 แก้ไขหลักฐานที่จำเป็น ลำดับที่ 1-3 (หน้า 104)
เอกสาร
ประชุมกรม
วันที่ 19 ม.ค.53
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
วันที่ 20 พ.ย.52
- การพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
วันที่ 28 ธ.ค.52
- สรุปข้อคิดเห็นจาก Site visit (PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
กรมอนามัยเตรียมพร้อมรับการประเมินผล สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับที่ปรึกษาทริส ได้กำหนดติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เดือนธันวาคม 2552 ... อ่านรายละเอียด  
   
คำสั่งกรมอนามัยเรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย... ดาว์นโหลดได้ที่นี่ค่ะ
 
 
สารจากอธิบดี
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
แบบฟอร์ม
จัดทำตัวชี้วัด
ระดับกรม
หน่วยงานเจ้าภาพ Down Load แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการ สำหรับจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม พร้อมทั้งแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่เมนู "คำรับรองการปฏิบัติราชการ"
PMQA
จ.กระบี่
15 ก.ย.52
การบรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย
ในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ณ โรงแรมพาวิลเลียนจังหวัดกระบี่ วันที่ 15 กันยายน 2552
เอกสารประกอบการบรรยาย การดำเนินงาน PMQA ปี 2552
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2
กรมอนามัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 16 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 4 ชั้น 5 กรมอนามัย
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1
กรมอนามัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย เพื่อให้รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เอกสารประกอบการประชุม
Intranet กพร.
Username
Password