เมนูหลัก

 
Intranet กพร.
Username
Password  

 
 
          
 
 
 
ดาวน์โหลด
 
       (ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2558)
 
       (SAR Card & SAR Report)
 
       (แก้ไขจากที่ประชุม 5-7 มกราคม 2559 โดยทำตัวหนังสือแดงกำกับไว้)
 
 
 
 
 
  
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 5-7 มกราคม 2559
       ณ โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  
      (ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
        ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี)
 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(มิติประสิทธิผล : หน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินผล 6 และ 12 เดือน)
  
 
(ประเด็นที่มีการปรับปรุงใหม่ 1.แก้ไขตำแหน่งของนายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย
ให้ถูกต้อง 2.ใช้ชื่อตำแหน่งไม่ใช้ชื่อบุคคลของผู้ทรงคุณวุฒิ 3.เพิ่มคณะกรรมการอีก 2 ท่าน
ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
 
 

Link ต่างๆ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6 ชั้น 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-590-4313, 02-590-4229-30 โทรสาร 02-591-8187
ผู้จัดทำ ลาวัณย์  ขำเลขะสิงห์ : lawan.k@anamai.mail.go.th  , หนึ่งฤทัย  มาตเลิง : nuengruthai.m@anamai.mail.go.th